__ TOTÁLNÍ VÝPRODEJ VŠECH KOŽENÝCH KALHOT __ cena za kus 1490,- Kč s DPH __

Výběrem volby "Souhlasím" v poli "Souhlas se zpracováním osobních údajů" udělujete společnosti Motohadry.com s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 319, 538 51 CHrast, IČO: 02216892 (dále jen „MOTOHADRY.COM s.r.o.“) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, požadovaný Nařízením EU 2016/679 (GDPR), v následujícím rozsahu:

 

1. Výběrem volby "Souhlasím" v poli "Souhlas se zpracováním osobních údajů"

Udělujete dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na Váš elektronický kontakt, který společnost Motohadry.com s.r.o., získala v rámci uzavření kupní smlouvy či v jiných legitimních případech. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat odesláním odvolání souhlasu na emailovou adresu info@motohadry.com .

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Jedná se výhradně o osobní údaje a)-e) níže uvedené. Tyto údaje budou použity za účely definovanými v bodě 2.

2.A. jméno a příjmení
2.B. adresa bydliště, případně kontaktní adresa
2.C. daňové identifikační číslo
2.D. e-mailová adresa
2.E. telefonní kontakt

Osobní údaje získala společnost Motohadry.com s.r.o. na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi Vámi a Motohadry.com s.r.o.

Internetový obchod je společností Motohadry.com s.r.o. provozován na internetové adrese www.motohadry.com a to prostřednictvím webového rozhraní.

3. Účel zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně a pouze k níže popsaným účelům a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

3.1. k marketingovým účelům společnosti Motohadry.com s.r.o.. spojeným s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků,apod.;

4. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Společnost Motohadry.com s.r.o. bude, jakožto správce osobních údajů, na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě, jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů, a to vlastními zaměstnanci nebo zpracovateli osobních údajů, tj. subjekty, které společnost Motohadry.com s.r.o. pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi a se kterými zajistí zpracování a ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

5. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Uzavřením kupní smlouvy souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů v databázi společnosti Motohadry.com s.r.o. po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby Vašeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

6. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti Motohadry.com s.r.o. vůči Vám. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvoláním souhlasu na emailovou adresu info@motohadry.com.

7. Vaše práva jako subjektu údajů

Výběrem volby "Souhlasím" potvrzujete, že jste byl poučen o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů ve výše vymezeném rozsahu, jakož i o svých právech, které Vám jako subjektu údajů náleží podle příslušných právních předpisů.

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

7.1. jste oprávněni požadovat od společnosti Motohadry.com s.r.o. přístup k Vašim osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;

7.2. jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5);

7.3. jste oprávněni písemně požádat společnost Motohadry.com s.r.o., o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány); od 25.5.2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí

7.4. od 25.5.2018 jste oprávněni získat Vaše osobní údaje, které společnost Motohadry.com s.r.o., zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci;

7.5. v případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, máte od 25.5.2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování; uplatníte-li námitku společnost Motohadry.com s.r.o., zpracování Vašich osobních údajů ukončí;

7.6. dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost Motohadry.com s.r.o. provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti

  1. vznést námitku proti zpracování,
  2. požádat společnost Motohadry.com s.r.o. o vysvětlení,
  3. požadovat, aby společnost Motohadry.com s.r.o., odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů,
  4. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.